contact

01 Đường Phạm Hùng
Phường Thanh Bình
Thành phố Hải Dương

Tel: 0320 3 894 894
Fax: 0320 3 898 678

info@italia.vn
www.italia.vn